Jogszabályok

15/1969 (XI.6.) MÉM rendelet a méhészetről

1. §

A méhészkedést – a vonatkozó külön (állat-egészségügyi, növényvédelmi stb.) jogszabályok megtartásával – erre alkalmas területen mindenki szabadon gyakorolhatja. Háztömbök területén méhészetet létesíteni és fenntartani nem szabad.

2. §

(1) A többlakásos lakóházak udvarán és közös használatú kertjében méhészetet létesíteni csak az összes lakás bérlőjének (tulajdonosának) hozzájárulásával és a (2) bekezdésben foglaltak megtartása mellett szabad.

(2) Méhészetet közös használatú épülettől és a szomszéd ingatlanoktól 4 méter, használatban levő utaktól (közúttól, saját használatú úttól) pedig az út melletti vízvezető árok külső szélétől számított 10 méter távolságon túl szabad csak elhelyezni. A saját használatú út tulajdonosa (használója) az út ideiglenes lezárása esetén az úton és az út mentén a letelepedést engedélyezheti.

(3) Ha a szomszéd ingatlantól való 4 méter távolságot megtartani nem lehet, a méheknek ellenkező irányban vagy – legalább 2 méter magas, tömör (deszka stb.) kerítés vagy élősövény létesítésével – a magasban való kirepülését kell biztosítani.

(4)

3. §

4. §

Vándoroltatás a méhcsaládoknak az állandó telephelyről méhlegelő kihasználása, illetőleg megporzás céljából történő ideiglenes elszállítása, kivéve a rajnak vagy az anyának erre szolgáló ládában való szállítását.

5. §

(1) Vándorméhészetek telepítésére a 43/1968. (XII. 6.) MÉM rendelet 51. §-ának és az alábbi (2)-(4) bekezdéseknek a rendelkezései irányadók.

(2) Államilag ellenőrzött anyanevelő és pároztató telephez 5 km-es körzeten belül méhcsaládokkal letelepedni csak a telepvezető engedélyével szabad.

(3) Utak közelében történő letelepedés esetén a méhlakásokat úgy kell elhelyezni, hogy azok kijáró nyílásai az úttal ellentétes irányban legyenek. Az úton a méhészettől jobbra és balra 50-50 méter távolságra, jól látható helyen „Vigyázat méhek!” felirattal figyelmeztető táblát kell elhelyezni.

(4) Vándorméhészetet 20 családnál nagyobb állandó méhészettől csak legalább 200 méter távolságra szabad elhelyezni. Ettől a szabálytól azonban az érdekeltek megegyezéssel eltérhetnek.

6-7. §

7/A-B. §

8. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba; egyidejűleg a méhészetre vonatkozólag a felszabadulás előtt kiadott jogszabályok, utasítások és egyéb rendelkezések hatályukat vesztik; hatályukat vesztik továbbá a 66.113/1947. (VII. 11.) FM rendelet, a 217.996/1949. (III. 3.) FM rendelet, a 13/1952. (II. 15.) FM rendelet és a 16/1958. (VI. 1.) FM rendelet, valamint a 46/1953. (Mg. É. 18.) FM utasítás, a 177/1954. (Mg. É. 42.) FM utasítás és a 8/1961. (Mg. É. 8.) FM utasítás és a kiadott egyéb rendelkezések.

  • 1993 Állattenyésztési Törvény
  • 39/1994. FM rendelet a Mesterséges termékenyítésről, az embrióátültetésről, az állati szaporítóanyagok előállításáról, felkínálásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról módosítva a 100/1997. FM, ill. a 78/2000. (X.11.)FVM rendelettel
  • 61/2002. (VIII.1.) FVM rendelet az egyes állatok szaporításának, a szaporítóanyag felhasználásának, valamint behozatalának és kivitelének állat-egészségügyi feltételeiről Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény (a továbbiakban: Áeü.) 45. §-a 11. pontjában, valamint az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Átv.) 49. §-a (1) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján
  • 2003. Méh teljesítményvizsgálati kódex, OMMI kiadvány
  • 123/2005. (XII.27.) rendelet, Tenyésztő szervezeti- és fajtaelismerés rendjéről
  • 4/2007. (I. 18.) FVM-KvVM együttes rendelet a védett őshonos mezőgazdasági állatfajták és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körének megállapításáról
  • 93/2008. (VII.24.) FVM rendelet, A védett őshonos állatfajták genetikai fenntartásának rendjéről
  • 67/2010. (V.12) FVM rendelet, Méhanyanevelő telep üzemeltetése, méhanya és szaporítóanyag előállítása, felhasználása
  • 17/2012. (II. 29.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatások igénybevételének részletes feltételeiről
  • 2012.08.21. NÉBIH határozat, PANNON MÉH, fajta név módosításról

32/2013. (I. 30.) számú MVH Közlemény a varroa atka elleni gyógyszeres védekezés támogatásáról szóló 26/2012. (II. 7.) MVH Közlemény módosításáról

33/2013. (I. 30.) számú MVH Közlemény: 2013 évi 33. számú a 47/2010. (XII. 31.) VM rendelet alapján nyújtható egyes méhészeti támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 25/2012. (II. 7.) MVH Közlemény módosításáról